logo

ปัจจุบันนี้ในวงการสถาปัตยกรรมล้านนามีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมล้านนาที่ค่อนข้างครอบคลุม แต่ยังขาดข้อมูลที่เกี่ยวกับสล่า หรือ นายช่างผู้สร้างสรรค์และกระบวนการก่อสร้างสถาปัตยกรรมล้านนาอยู่มาก ทั้งในแง่ของอาคารทางศาสนา และอาคารที่พักอาศัย จึงเห็นควรรวบรวมองค์ความรู้ชุดนี้จากตัวแทนสล่าล้านนาสร้างวัด และเรือนพักอาศัยใน 4 จังหวัดในดินแดนล้านนาอย่างเป็นระบบ

  1. รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของสล่าสร้างวัดล้านนาใน 4 จังหวัด
  2. รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ของสล่าสร้างเรือนล้านนาใน 4 จังหวัด
เป็นก้าวแรกของการรวบรวมภูมิปัญญา การสร้างสถาปัตยกรรมล้านนาที่กำลังจะ เลือนหาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กวิน ว่องวิกย์การ
หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรม
ACTIVITY